Thực tập

xxx
Các sinh viên trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội, trợ giúp FNF trong Lễ hội Đức 2018.Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Văn phòng Dự án của Viện Friedrich Naumann tại Hà Nội nhận sinh viên thực tập hàng năm. Ứng viên phải đang theo học ở một trong các trường đại học hoặc cơ sở đào tạo tại CHLB Đức. Ngôn ngữ làm việc trong văn phòng là tiếng Đức và/hoặc tiếng Anh.

Xin xem thông tin chi tiết tại trang tiếng Anh của chúng tôi: