Liên hệ

Viện Friedrich Naumann vì Tự do

Tầng 4, 28 Tô Ngọc Vân
Phường Quảng An, Quận Tây Hồ
Hà Nội

Điện thoại:  + 84 24 - 37 19 24 00
Fax:              + 84 24 - 37 19 24 02
E-mail:          vietnam@fnst.org

Contact